Algemene voorwaarden de Vrolijke Ramenwasser
Versie januari 2017

Algemene voorwaarden downloaden als PDF

Floor de Vrolijke Ramenwasser B.V. (nader te noemen ‘de Vrolijke Ramenwasser’), gevestigd te Helmond en ingeschreven te Eindhoven in het handelsregister onder nummer 66780470, is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands burgerlijk recht. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking -en zien toe- op de uitoefening van glazenwassen en overige reiniging door de Vrolijke Ramenwasser.

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn –indien door de Vrolijke Ramenwasser van toepassing verklaard en ter hand gesteld- van toepassing op de overeenkomsten tussen de Vrolijke Ramenwasser en de opdrachtgever (nader te noemen ‘de klant’). Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uit de overeenkomsten voortvloeiende opdrachten en verdere (rechts)handelingen van de Vrolijke Ramenwasser met of voor de klant. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten en opdrachten tussen de Vrolijke Ramenwasser en de klant en op alle buitencontractuele relaties tussen de Vrolijke Ramenwasser en de klant. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Vrolijke Ramenwasser is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op nieuw te sluiten overeenkomsten of nieuwe opdrachten waarop deze van toepassing verklaard worden.

Artikel 2: De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de Vrolijke Ramenwasser maar ook ten behoeve van eventuele derden personen die door de Vrolijke Ramenwasser bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, alsmede ten behoeve van alle personen voor wiens handelen of nalaten de Vrolijke Ramenwasser aansprakelijk kan zijn.

Artikel 3: Het staat de Vrolijke Ramenwasser vrij aan haar verleende opdrachten uit te laten voeren door één door haar aan te wijzen medewerker van de Vrolijke Ramenwasser of door –naar eigen inzicht- in te schakelen derden. De klant geeft de Vrolijke Ramenwasser op voorhand toestemming om de gegevens die, zulks ter beoordeling van de Vrolijke Ramenwasser, voor derden van belang zijn, aan hen te overleggen. De keuze van de door de Vrolijke Ramenwasser in te schakelen derden zal, waar mogelijk geschieden in overleg met de klant en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Vrolijke Ramenwasser is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht willen beperken, is de Vrolijke Ramenwasser bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de klant te aanvaarden en dit zo spoedig mogelijk aan de klant te communiceren.

Artikel 4: De Vrolijke Ramenwasser zal zich inspannen de overeenkomst met de klant met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De Vrolijke Ramenwasser streeft er naar te allen tijde goed werk te leveren en te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Indien dit niet het geval is, dan zal de Vrolijke Ramenwasser de werkzaamheden, indien binnen proportie, alsnog verrichten om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Artikel 5: De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 6: Een opdracht welke uitdrukkelijk aangegaan is voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de opdracht vastgestelde duur. Tenzij anders overeengekomen, kan een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd. Dit dient tijdig schriftelijk te worden gecommuniceerd.

Artikel 7: Wanneer de klant een opdracht tussentijds intrekt of essentiële kenmerken van de opdracht wijzigt, zodanig dat van een annulering van de oorspronkelijke opdracht kan worden gesproken, is de Vrolijke Ramenwasser gerechtigd een annuleringsvergoeding aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 8: De Vrolijke Ramenwasser en de klant hebben het recht overeenkomst en opdrachten, welke niet uitdrukkelijk aangegaan zijn voor bepaalde tijd, tussentijds te beëindigen. Indien de klant een opdracht beëindigt of intrekt zal een slotfactuur opgemaakt worden. Indien de opdracht op basis van een vaste –vooraf overeengekomen- beloning uitgevoerd wordt, zal de slotfactuur altijd het resterende openstaande bedrag van de totale beloning behelzen. Tenzij de Vrolijke Ramenwasser uitdrukkelijk akkoord gaat met een afwijkende afspraak hieromtrent.

Artikel 9: De Vrolijke Ramenwasser is in de kern een glazenwassersbedrijf: zij voert de opdrachten steeds naar beste vermogen uit. De Vrolijke Ramenwasser is niet aansprakelijk voor schade geleden door de klant of derden die verband houdt met een tekortkoming door haar, eventueel haar medewerker of door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de Vrolijke Ramenwasser dan wel van haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke van de Vrolijke Ramenwasser wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Vrolijke Ramenwasser komt.

Artikel 10: Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens het vorige artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de Vrolijke Ramenwasser beperkt tot het door de Vrolijke Ramenwasser in de desbetreffende zaak aan de klant in rekening gebrachte honorarium, tot het maximum van € 5.000,- per schadegeval.

Artikel 11: De Vrolijke Ramenwasser brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief of een vaste -vooraf overeengekomen- beloning, te vermeerderen met een vergoeding voor overige gemaakte kosten en BTW. De Vrolijke Ramenwasser heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief, de vaste beloning en de door haar in rekening te brengen vergoedingen tussentijds (in beginsel jaarlijks) te wijzigen. De Vrolijke Ramenwasser is steeds gerechtigd van de klant een nader te betalen voorschot op het honorarium en de vergoedingen te verlangen. Dit voorschot bedraagt bij een vaste –vooraf overeengekomen- beloning standaard 50%.

Artikel 12: Betalingen aan de Vrolijke Ramenwasser dienen steeds, zonder verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding hiervan is de klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die de Vrolijke Ramenwasser moet maken in verband met de incasso van haar vorderingen, komen voor rekening van de klant. De vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaald gebleven deel van het opdrachttarief en eventuele kosten, met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal, zonder dat enig nader bewijs daartoe behoeft te worden aangeboden, in rekening worden gebracht zodra juridische bijstand respectievelijk incassomaatregelen worden genomen.

Artikel 13: De Vrolijke Ramenwasser noch de klant is aansprakelijkheid voor het niet nakomen van verplichtingen uit de opdracht en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade indien de oorzaak hiervan gelegen is buiten de macht van presterende partij (“overmacht”). In geval van overmacht maakt de in onmacht geraakte partij onverwijld schriftelijk melding hiervan aan de andere partij. In deze schriftelijke melding dienen de redenen welke hebben geleid tot de overmacht te worden vermeld. De in onmacht geraakte partij zal alles in het werk stellen om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen zodra de overmacht situatie is geëindigd, tenzij dit door opdrachtgever niet meer opportuun wordt geacht.

Artikel 14: De Vrolijke Ramenwasser, alsmede een eventuele medewerker van de Vrolijke Ramenwasser, zullen alle, in het kader van een opdracht verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van die opdracht. De Vrolijke Ramenwasser zal de klant niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden, ook niet na beëindiging van de opdracht of de samenwerking.

Artikel 15: De Vrolijke Ramenwasser behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 16: De rechtsverhouding tussen de Vrolijke Ramenwasser en de klant wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant. De Vrolijke Ramenwasser is gerechtigd om een geschil ook aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in de woonplaats van de klant.